اصول چاپ چهاررنگ

 

چاپ رنگي بر اساس سه رنگ اصلي يا اوليه که عبارتند از زرد، مژنتا و سايان که مجموعه تقريبا نامحدودي از رنگها را ايجاد ميکنند بنا نهاده شده است. در اين مجموعه رنگ چهارمي را نيز اضافه ميکنند که رنگ مشکي است. از اين روست که به روش چاپ چهار رنگ هم ميگويند.

تفکيک رنگ:
اولين قدم در هر سيستم چاپ رنگي تفکيک رنگ است. در اين مرحله به وسيله عکاسي،پيمايش الکترونيکي يا اسکنر، و يا نرم افزارهاي رايانه اي نسبت به تفکيک رنگ (Color Separation) اقدام ميکنيم. با جدا کردن رنگهاي مختلف طرح و تهيه رنگهاي قابل قبول براي چاپ، چهار فيلم تک رنگ به دست ميآيد.

طيف رنگ:
طيف رنگ عبارت است از محدوده کامل طول موجهاي مرئي، که از طول موج بلند (قرمز) تا طول موجهاي کوتاه (بنفش) را شامل ميشود. بطور کلي رنگهايي که در طبيعت وجود دارند و داراي طيف رنگي ميباشند، با طيف رنگي موجود در صفحه نمايش و آنچه محصول چاپ است متفاوتند و هريک داراي محدوده رنگي يا گاموت مخصوص به خود است.

رنگهاي افزايشي (Additive Primaries):
رنگهاي قرمز، سبز و آبي چون به يکديگر افزوده شوند رنگ سفيد به وجود ميآيد. از اين جهت به اين رنگها رنگهاي افزايشي يا رنگهاي اوليه ميگويند.

رنگهاي مکمل:
رنگهاي مخالف هريک از اين سه رنگ را رنگهاي ثانويه مينامند.هريک از رنگهاي ثانويه به ترتيب از دو رنگ اوليه تشکيل ميشود. رنگهاي ثانويه عبارتند از سبز، آبي (سايان)، سرخ آبي (مژنتا) و زرد. معمولا رنگهاي نيم سايه اي ترام (Halftone Color) در چاپ، از شبکه اي از نقاط رنگي (سايان، مژنتا، زرد و مشکي) با اندازه هاي مختلف تشکيل شده اند. هر شبکه از نقاط، داراي زاويه اي خاص ميباشد که به آن زاويه ترام ميگويند.

رنگهاي کاهشي:
در اين سيستم از ترکيب رنگهاي سايان، مژنتا، و زرد که رنگهاي اصلي محسيوب ميشوند رنگهاي ديگر (رنگهاي فرعي) بر روي کاغذ ساخته ميشوند.

رنگهاي فرآيندي:
رنگهاي فرآيندي رنگهاي توليد شده از 4 رنگ اصلي ميباشند (4 مرکب رنگهاي اصلي) که با درصدهاي مختلف از صفر تا 100 درصد چاپ ميشوند. از ترکيب و در کنار هم قرار گرفتن درصدهاي مختلف چهار رنگ اصلي، درصدهاي مختلفي از رنگهاي جديد به دست ميآيد.

مدل 3 بعدي يا مدل علمي رنگ:
اولين تلاشها براي تهيه نقشه و يا مدلي رياضي و علمي براي رنگ به اواسط قرن نوزدهم برميگردد. در طول چندين دهه مدلهاي مختلفي براي فضاي رنگ (آن طور که چشم انسان ميبيند) معرفي شد. بيشتر اين مدلها رنگ را به صورت يک پديده فيزيکي و رياضي سه بعدي در نظر ميگيرند و آنرا در يک دستگاه مختصات با سه مولفه رنگ يا فام (Hue)، شدت رنگ يا درجه اشباع (Saturation) و درجه روشنايي (Lightness) نمايش ميدهند.

ته رنگ يا فام:
کيفيت متمايز کننده رنگها از يکديگر را فام ميگويند. وقتي از يک رنگ نام برده ميشود منظور رنگ خاصي است مثل آبي، قرمز، نارنجي و...

خلوص يا اشباع:
درجه اشباع که به آن شدت رنگ (Color Intensity) نيز گفته ميشود در واقع وضوح يا روشني رنگ است و مشخص کننده ميزان چرکي و تميزي رنگ ميباشد.

روشنايي يا درخشندگي:
درجه روشنايي به ميزان روشني يا تاريکي رنگ مربوط ميشود و مشخص ميکند که به چه ميزان به سفيدي يا سياهي نزديک است. در بخش چاپ با رنگهاي مزبور و استفاده از مشکي تتقريبا تمام رنگها به دست ميآيد. در واقع نور سفيد تابيده شده به کاغذ که شامل سه رنگ اساسي و فيزيکي (RGB) است در برخورد با رنگهاي کاهشي و انعکاس از آنها، بخشي از محتواي قرمز، سبز و آبي خود را از دست ميدهند و در نور بازتابيده بخشي از هريک از نورهاي قرمز، سبز و آبي کاهش يافته و نتيجتا رنگ ديگري در چشم ايجاد ميشود.

محدوديتهاي رنگي:
مدل علمي يا سه بعدي رنگ، مدلي است که براي نمايش همه رنگهاي قابل رويت تهيه شده است. بقيه مدلها همچون رنگهاي افزايشي (RGB) يا رنگهاي کاهشي (CMYK) توانايي بازسازي همه رنگهاي قابل رويت را ندارند.به عبارت ديگر محدوده يا گاموت رنگي مدل CMYK از محدوده رنگي مدل RGB کوچکتر بوده و محدوده رنگي مدل RGB از محدوده رنگي تمام رنگهاي قابل رويت کوچکتر است.

آمار بازدید

مشتریان ما

نقشه

تماس با ما

نشانی: سیدخندان، خیابان میر مطهری، پلاک 48، طبقه همکف

موبایل: 4643 221 0912

تلفن: 02188536280-02188763906

ایمیل: mehr_fatehi@yahoo.com