X

تابلو کامپوزیت

ورقهای کامپوزیت و تابلوهای تبلیغاتی در نمای ساختمان تحولی جدید در نماسازی بوجود آورده است. تابلوسازی و گروه تبلیغاتی مهرگرافیک ضمن واردات و فروش انواع ورقهای کامپوزیت، از توانایی طراحی و اجرای نماسازی به این شیوه را برخوردار می باشد.

 

 

نمونه کارهای کامپوزیت